La Pineda Platja · Salou · Cambrils · Tarragona · Reus Español Català English
LaPinedaPlaya.com
Oci, turisme i cap de setmana
Hotels i Aparthotels Hotels i Aparthotels
Apartaments, càmpings i altres Apartaments, càmpings i altres
Platges i platges nudistes Platges i platges nudistes

La Pineda Platja / Política de privacitat

Política de privacitat


Política de privacitat (LOPD) Text Legal

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer titularitat de CostaWeb 21 SL, NIF B55525307 amb domicili social al C/ Del Garrigó, 2 Apartat de Correus, 12, 43350 Les Borges del Camp, correu electrònic [email protected], Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2.584 de societats, foli 142, full T-42064, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i per a l’enviament d’informació relacionada amb l’entitat que pugui ser del seu interès.
S’informa que les dades poden ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatives a productes o serveis de la nostra empresa que poden ser del seu interès, si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected] indicant en l'assumpte ‘Baixa de la llista de distribució’. Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida al C/ Del Garrigó, 2 Apartat de Correus, 12 43350 Les Borges del Camp o a través del correu electrònic [email protected], acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l'assumpte "Protecció de dades".

Política de Privacitat

CostaWeb 21 SL, està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als usuaris de www.lapinedaplaya.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten a la web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

CostaWeb 21 SL considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de totes les persones interessades (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, CostaWeb 21 SL informa:

1-Titularitat dels Fitxers


CostaWeb 21 SL, amb domicili social al C/ Del Garrigó, 2 Apartat de Correus, 12, 43350 de Les Borges del Camp i correu electrònic [email protected] és titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la Web http://www.agpd.es.
En concret, les dades recaptades a través de la present web s'incorporen al fitxer [Clients amb el Codi d’inscripció 2111231415] al que li serà aplicable la present Política de Privacitat.

2-Recollida i tractament


El fitxer [Clients] té com a principals característiques :

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades al citat fitxer consisteix en:

a. Oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina web www.lapinedaplaya.com mitjançant el formulari [Contactar].
b. Resoldre les qüestions formulades.
c. i remetre'ls informació sobre els nostres productes o serveis del portal titularitat de CostaWeb 21 SL.

2.2-Encarregat de Tractament
En el cas que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu l'article 12 de la LOPD es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3-Consentiment
Mitjançant l'emplenament del formulari [Contactar] contingut a la web esmentada anteriorment, la persona interessada dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l’esmentat fitxer, sent objecte de tractament de conformitat amb la present Política de Privacitat.
De la mateixa manera dóna consentiment perquè CostaWeb 21 SL li pugui enviar informació periòdica dels seus productes o serveis.

3-Mesures de Seguretat

CostaWeb 21 SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i/o robatori de les dades.
La pàgina del nostre lloc web podria utilitzar “cookies”, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:
a. La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web.
b. El tipus de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al nostre web.
c. Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
L'usuari té l'opció d'impedir la generació de ‘cookies’, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, l'empresa no es responsabilitza que aquesta desactivació impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [Clients], (així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de CostaWeb 21 SL podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació, i si escau oposició (Drets ARCO) respecte de les dades incorporades en el tractament.
Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o pel seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si s’escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:
- l'enviament d'un correu electrònic a: [email protected]
- comunicació per escrit dirigida a: CostaWeb 21 SL, C/ Del Garrigó, 2 Apartat de Correus, 12, 43350 Les Borges del Camp
- telefònicament, en el següent número de telèfon : 638 033 127

CostaWeb 21 SL procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes.
Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- Els drets de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conforme a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos. CostaWeb 21 SL procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol•licitud

5-Canvi de Normativa

CostaWeb 21 SL es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com de les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria. Aquests canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conforme als termes de la present política de privacitat. Qualsevol dubte, pregunta o comentaris relatius a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a [email protected]

Tornar
Reserva d'hotels
+ LaPinedaPlaya.com
LaPinedaPlaya.com
LaPinedaPlaya.com · Salou.com · Cambrils.com · Tarragona.net · Visit-Reus.com
CostaWeb21 Powered by BDF Tech